Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠤᠩᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠲᠤ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ; ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠡᠪ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠬᠦ; ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ; ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ; ᠳᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠯᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn