Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ; ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn