Paper Information


Title ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠲᠤᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ
Keyword ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ; ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠳᠬᠢᠭᠦᠢ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤᠭᠮᠠᠭᠠᠮ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠮᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠡᠭᠠᠯ᠂ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠷ ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠦᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn