Paper Information


Title ᠲᠠᠤᠯᠢ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
Creator  ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ; 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ; ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ᠂ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠪᠦᠬ ᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠡᠪᠠᠯ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠵᠯᠡᠲᠡ ᠨᠢ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠦ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ᠪᠠᠷᠰ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠭᠤᠷᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠨᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ  ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠡᠳᠠᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn