Paper Information


Title ᠰᠣᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡ
Keyword ᠰᠣᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌;ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠯᠲᠠ; ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠰᠣᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠣᠨᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠌᠋ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠶᠡᠷᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠪᠡᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠬᠣᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠭᠦ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn