Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠰᠠᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword 《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
Abstract 《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》  ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠭᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ《 ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ》᠂ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ 《ᠵᠡᠭᠡᠰᠭᠡᠯ ᠲᠤᠢᠯᠰᠢᠷᠠᠯ》᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ 《ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠨ》 ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠡᠷ《 ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠮᠦᠴᠢᠳ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠬ᠋ᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ 《 ᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠮᠦᠨ ᠠᠭᠤᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ  ᠶᠢᠡᠨ《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠢᠯ᠋ᠭ᠋ᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn