Paper Information


Title ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ 《ᠮᠠᠨᠠᠰ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠷᠢᠶᠢᠯ᠂ ᠠᠾᠮᠠᠲ
Keyword
Abstract ᠬᠢᠷᠬᠢᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 蒙古马研究 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn