Paper Information


Title ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠯᠤ‍᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ; ᠬᠠᠰᠠᠷ; ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠦᠰᠢ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ《ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠣᠡᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠰᠡᠢᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ 》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn