Paper Information


Title ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠄ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡ ᠄ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳᠡᠳᠬᠠᠯ ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ᠌ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠡᠰ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn