Paper Information


Title ᠠᠶᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠋ᠠᠳ
Creator ᠮᠧᠩ ᠴᠢᠩ ᠴᠦᠨ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠬᠡ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠤᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨ᠋ᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠣᠨᠴᠠ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn