Paper Information


Title 《ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ》 ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠩ ᠪᠤᠤ ᠴᠧᠩ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ᠂ 《ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ》 ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠄ (ᠨᠢᠭᠡ) ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ; (ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠮᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ; (ᠭᠤᠷᠪᠠ) ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠨ᠋ᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋᠋ᠦᠩ ᠪᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1994年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn