Paper Information


Title ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠤᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ — ᠲ‍ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭ᠋ᠠᠳ
Creator ᠪ · ᠨᠠᠰᠤᠨᠬᠤᠷᠲᠤ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1980年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn