Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠴᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠳᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ《ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ 》 ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠂ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴ ᠡᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn