Paper Information


Title ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ; ᠭᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠴᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠭᠠᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠴᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ (articulatory phonetics) ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ ᠠ ᠹᠢᠽᠢᠦᠯᠦᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ (physiological phonetics)ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ (acoustic phonetics) ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ(auditory phonetics)ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ (phonetic sciences) ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠲᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn