Paper Information


Title ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤᠩ ᠋᠋ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠹᠯᠡᠸᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠨ ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠢᠨ ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠸ᠌; ᠡᠾᠸᠹᠩᠭ᠋ ᠡ;ᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤ;ᠰᠤᠮᠢᠶ ᠡ
Keyword ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤᠩ ;ᠹᠯᠡᠸᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠨ ;ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ 
Abstract ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤᠩ ᠋᠋ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠹᠯᠡᠸᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠨ ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠦᠨᠳᠤᠷ᠂ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠤᠩ ᠋᠋ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠹᠯᠡᠸᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠨ ᠵᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠡᠢᠴᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠲᠡᠭᠦᠬᠦ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn