Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠰ‍᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠳᠤ
Keyword ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠡᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn