Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ
Creator ᠬᠠᠢ ᠱᠠᠨ
Keyword
Abstract ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠤ᠋ᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ 1214 ᠣᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠤᠮᠧᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠦᠨ᠋ᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn