Paper Information


Title ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠡᠰᠡᠷ
Keyword ᠬᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠳ; ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ; ᠭᠡᠷᠡᠯᠰᠣᠪᠤᠳ; ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ; ᠪᠠᠲᠦ᠋ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract 16 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ  ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠯᠪᠠᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠩ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤ 《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠩᠰᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠦᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠲᠦ᠋ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮᠦᠷ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn