Paper Information


Title ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠬᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠴᠤᠭᠲᠤ
Keyword ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠬᠠᠨᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠬᠠᠨᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠠᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠢᠭ ᠵᠢᠷᠦᠮ ᠪᠡ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠨ ᠬᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ (ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠳᠠᠭᠤᠤ) ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn