Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠢᠢᠮᠦ
Creator ᠦᠨᠡᠨᠲᠦ
Keyword ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠢᠢᠮᠦ
Abstract ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠦᠹᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠣᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠢᠢᠮᠦ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠲᠼᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ  ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn