Paper Information


Title 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠥᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ(1966—1976)
Creator ᠺᠠᠨ ᠬᠠᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》; ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ; ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠤ ᠽᠸ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠯᠦ ᠰᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠶᠤᠵᠤᠳᠤ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠪᠡ᠃ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn