Paper Information


Title ᠨᠠ‍ · ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲ‍ · ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
Keyword
Abstract 1. ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ᠄ (1) ᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ; (2) ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠭᠴᠢ᠃ 2. ᠣᠪᠤᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ᠄ (1) ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭ᠋ᠤ; (2) ᠠᠲᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠨ ᠳᠠᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭ᠋ᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠰᠤᠯᠲᠠᠢ; (3) ᠨᠦᠬᠦᠷᠯᠡᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ᠃ 3. ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠄ (1) ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ; (2) ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ᠃ 4. ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠄ (1) ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢᠬᠠᠨ; (2) ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠨ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠣᠮᠣᠭ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢᠬᠠᠨ; (3) ᠤᠷᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠰᠢᠭ ᠰᠢᠪ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠬᠡᠨ; (4) ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠡᠬᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠪ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ; (5) ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠬᠡ ᠭᠤᠷᠭ᠋ᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ᠠᠲᠠᠢ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤᠬᠠᠨ; (6) ᠳᠠᠷᠭ᠋ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠰᠢᠮᠡᠲᠡᠢᠬᠡᠨ; (7) ᠠᠳᠠᠷ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠠᠩᠭᠢᠯᠤᠮᠠᠯ ᠰᠠᠩᠬᠢᠨ᠋ᠠᠯᠳᠠᠢᠬᠠᠨ; (8) ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠴᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠭ ᠠᠢᠵᠢᠮ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠢᠬᠠᠨ; (9) ᠭᠤᠪᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠢᠭ ᠬᠦᠪ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ; (10) ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮᠡᠳᠡᠢᠬᠡᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn