Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ;ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠪᠠ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ CV,VC ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠤᠢᠨᠠᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠤ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢᠬᠡᠢᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ VC ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠨᠦᠮᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠲᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn