Paper Information


Title 《ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠰᠢᠯ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠩᠭ᠋ᠤᠦ ᠠ
Keyword 《ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠰᠢᠯ》ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ 
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠢᠰᠢᠯ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn