Paper Information


Title ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ 《ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠰᠢᠷᠠᠯ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ   ᠰᠢᠲᠦᠵ ᠤᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠠᠰᠢᠲᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷ ᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠦᠪᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn