Paper Information


Title ᠬᠦᠩᠲᠠᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ《ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠷᠪᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦ‍᠂ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠬᠦᠩ ᠲᠠᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠭᠦᠩ ᠲᠠᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ 《 ᠨᠠᠬᠠᠷᠤᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠷᠪᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠭᠯᠠᠭ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯ ᠪᠠ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠣᠮᠯᠠᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn