Paper Information


Title ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ • ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ; ᠲᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠩ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn