Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ;  ᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ; ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ;ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠰᠦᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ 》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》ᠳᠤ ᠴᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠰᠦᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠡᠰᠪᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠬᠪ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn