Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠠᠯᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠣ‍• ᠴᠢᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword ᠰᠠᠢᠴᠠᠤᠩᠭ᠎ᠠ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ; 《ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠤᠷᠠᠨᠲᠤ ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ》
Abstract ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠠᠮᠯᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ 《ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨᠲᠤ ᠪᠢᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ》 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠣᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠰᠲᠤ ᠮᠦᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ 《ᠤᠷᠤᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ》ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠰᠠᠢᠠᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ 《ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ》᠂《ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ》᠂《ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ》ᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn