Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠡ‍ · ᠰᠦᠭᠡ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ 《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠢᠨ᠋ᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn