Paper Information


Title 《ᠮᠤᠩᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠷᠳᠠᠵᠪ
Keyword 《ᠮᠤᠩᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ; ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ
Abstract ᠦᠨᠦᠳᠤᠷ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠳᠤᠵᠦ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠦᠬᠡᠯᠦᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠬᠡᠯᠡᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠯᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠰᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn