Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠶ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠵᠢᠨ
Keyword 《ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ;ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠣᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ 》ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ《ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢᠰᠬᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠴᠢ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠᠵᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠡᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn