Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠨᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ—《ᠭᠡᠷᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ(ᠬᠣᠶᠠᠷ)
Creator ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ; ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ; ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠠ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ《ᠭᠡᠷᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠᠪᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn