Paper Information


Title 《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠪᠡ 《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ》᠋ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠩ ᠵᠢᠨ
Keyword ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠡᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ《 ᠵᠢᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠪᠡ 《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠡᠨ》᠋   ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠡᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠡᠢᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠰᠠᠳᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠡᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2003年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn