Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠳᠳ ᠤᠨ ᠴᠡᠯᠮ ᠠ ᠤᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠩ ᡁᠢ
Keyword ᠴᠡᠯᠮ ᠠ ᠣᠭᠲᠤᠯᠬᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ《 ᠴᠡᠯᠮ ᠠ ᠣᠭᠲᠤᠯᠬᠤ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠴᠡᠯᠮ ᠠ ᠤᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠯᠮ ᠠ ᠤᠭᠲᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠤᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn