Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠮᠡᠨ ᠡᠬᠢᠳᠤ《 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 《ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》; ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎᠎ᠠ; ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠳ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠤᠭ ᠤᠳᠤᠮ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭ᠋ᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠪ ᠨᠢᠭᠳᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠵᠡᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠳᠭᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ《 ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn