Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ- ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠪᠤᠤ ᠯᠢᠩ ᠯᠢ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ; ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠤᠪᠤᠷ ᠰᠡᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn