Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ; ᠬᠠᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠰᠤᠮᠤ; ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠤᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn