Paper Information


Title ᠪᠠᠢ ᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ; ᠰᠢᠶᠸ ᠶᠦᠩ ᠮᠧ
Keyword ᠪᠠᠢ ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ᠂ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠪᠠᠢ ᠠ ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢᠨ ᠮᠠᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠷᠡᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠫᠤᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠮ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn