Paper Information


Title ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠬᠠᠨ ᠭᠸᠨ ᠰᠢᠶᠤᠤ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡ
Keyword ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ; ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ; ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
Abstract ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ7.8 ᠳ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠡᠨᠳᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 《 ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ》᠋ ᠤ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤ ᠤᠯᠡ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠲᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃  
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn