Paper Information


Title 《 ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢ᠋ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ᠋ᠯᠠᠭᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠬᠦᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠰᠠᠢ᠋ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ;《 ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ᠎ ᠰᠢᠮᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ》; ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ; ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ; ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ
Abstract ᠰᠠᠢ᠋ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ《 ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ》᠋ ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ《 ᠪᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠵᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠬᠢᠠᠶᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠠᠪᠳᠡᠷᠬᠡᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ 《 ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ》(ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠢ》᠂《 ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ》( ᠦᠢᠯᠠᠳᠬᠦᠢ) ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠ᠋ᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ《 ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ》᠂《ᠴᠢᠳᠠᠬᠤᠢ》 ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn