Paper Information


Title ᠬᠡ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ》ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠨᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠩ
Keyword ᠬᠡ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ; ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ; ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ; ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠦ ᠠ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡ‍᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ》ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠨᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠵᠦᠢ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠵᠦᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠭᠤᠦ ᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠪᠠ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn