Paper Information


Title 《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
Creator ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ; ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ; ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠠᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ ᠦᠳᠳᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠳᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠲᠡ 《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ》ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠷᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn