Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ; ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ; ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠨᠢ ᠭᠸᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠲᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠲᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ《 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢ ᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ》 ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn