Paper Information


Title ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Creator ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠬ ᠤᠶᠣᠰᠤ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠡᠶ ᠠ ᠂ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠᠡᠶ ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠶ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn