Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword
Abstract ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠭᠤᠸᠠᠢ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠦᠨ 1992 ᠣᠨ ᠤ 2᠋ ᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠨ᠋ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠡᠨ᠋ᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭ᠋ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠮ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠨ᠋ᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1994年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn