Paper Information


Title 2003ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 2003 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠬᠢᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠋ ᠢ 2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠮᠤᠲᠢᠹ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ 2003ᠤᠨ ᠤ 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠪᠤᠯ《ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠠᠭᠠᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn