Paper Information


Title ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠳᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷ ᠠ ᠰᠣᠨᠤᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ; ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ; ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ; ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠣᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠫᠢᠽᠣᠯᠣᠬᠢ᠂ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠣᠶᠣᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷ ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn