Paper Information


Title ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠷᠠᠪᠵᠢᠮᠪᠠ ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠡ ᠨᠠᠮᠬᠠᠢ᠌ᠵᠠᠮᠰᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ
Keyword ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠡ; ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠽᠠᠶ ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn