Paper Information


Title ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠰᠤ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠡᠪᠸᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ; ᠲᠤᠬᠢᠷᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ; ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠤ; ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ
Abstract ᠲᠠᠮᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠯᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠮᠡᠯ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn